Stage

Vanaf leerjaar 3 is er aandacht voor de beroepskeuze. De decaan en de mentor verzorgen speciale lessen over de mogelijkheden in het vervolgonderwijs. In de theoretische leerweg volgen leerlingen in het voorjaar een snuffelstage van één week. In gesprekken met de mentor en de decaan worden de wensen en interesses van de leerling in kaart gebracht. In de kader- en basisberoepsgerichte leerweg volgen de leerlingen een beroepsgerichte stage van twee weken. Tijdens de lessen van het vak Zorg & Welzijn worden ze hierop voorbereid. Ook hierbij speelt de decaan een belangrijke rol.

Leren? Moet je doen!
Naast de beroepsgerichte stage organiseren alle leerlingen in de kader- en beroepsgerichte leerweg activiteiten bij verschillende instellingen. Ze oefenen hier een aantal basisvaardigheden die bij het vak Zorg & Welzijn een rol spelen. De theorie die op school geleerd wordt, brengen ze direct in praktijk. Onze leerlingen leren door te doen!