Theoretische leerweg (tl)

Deze leerweg is geschikt voor leerlingen die makkelijk leren. De theoretische leerweg sluit aan op het hoogste niveau (vak- en middenkaderopleiding) van het mbo. Leerlingen kunnen met het juiste vakkenpakket en een goede studiehouding ook doorstromen naar het havo. Over de aansluiting van vmbo naar havo zijn tussen de locatie CSG Beilen en de locatie Lariks goede afspraken gemaakt. In leerjaar drie van de theoretische leerweg volgen de leerlingen nog bijna alle vakken. Op die manier wordt de weg naar alle vervolgopleidingen open gehouden. We besteden in leerjaar 3 bij de vakken, maar ook tijdens de mentorles, aandacht aan de school- en beroepskeuze. Ook is er een oriënterende stage van een week. In leerjaar 4 kiezen de leerlingen een sector met een bijbehorend vakkenpakket. De keuze voor een vervolgopleiding komt dan al iets meer vast te liggen. Er is veel aandacht voor de keuze van de vervolgopleiding, onder andere door het bezoeken van verschillende voorlichtingen hierover.
In leerjaar 4 bieden we de mogelijkheid om een extra vak te kiezen. Dit vergroot de mogelijkheden bij de vervolgopleiding. Verder verhoogt het de slagingskansen. Leerlingen die na de theoretische leerweg naar havo 4 willen doorstromen moeten een extra vak in hun pakket hebben. Over de doorstroming naar havo 4 zijn goede afspraken met de locatie Lariks in Assen.