Dyslexie

In de brugklas screenen we alle leerlingen op hun spelling- en leesvaardigheid. Voor de beoordeling hiervan hanteren we het Protocol Dyslexie voor Voortgezet Onderwijs van het ministerie van onderwijs. Ouders van leerlingen met ernstige lees-/spellingsachterstanden krijgen het advies om verder onderzoek te laten doen naar dyslexie. De kosten voor dit onderzoek komen voor rekening van de ouders. Voor dyslectische leerlingen is extra ondersteuning beschikbaar. Dyslectische leerlingen hebben recht op een dyslexiepaspoort; hierin staat onder andere van welke faciliteiten de leerling gebruik mag maken.

presentatie informatieavond dyslexie januari 2019

Dyscalculie
Leerlingen met dyscalculie ervaren problemen bij het rekenen of ruimtelijk inzicht. Als dit probleem bij een leerling door een orthopedagoog of psycholoog is vastgesteld, wordt er een dyscalculieverklaring afgegeven. Een interne deskundige begeleidt leerlingen met dyscalculie, zodat leerlingen leren hoe ze er in lessituaties mee om kunnen gaan.