Zorgteam

Als een leerling naast de begeleiding van docenten en de leerlingcoach meer of specifiekere begeleiding nodig heeft, kan de leerlingcaoch - na afstemming met de ouders - een beroep doen op het zorgteam. Het zorgteam ondersteunt bij het vinden van passende begeleiding voor de leerling. Op Salland bestaat het zorgteam uit de zorgcoördinator, orthopedagoog, intern begeleider, leerlingcoördinatoren, jeugdmaatschappelijk werk en de specialist rebound. Het zorgteam komt wekelijks bij elkaar.

Zorgadviesteam (ZAT)
Het zorgteam heeft periodiek overleg met externen (jeugdarts, Yorneo, Accare, leerplichtambtenaar, vertegenwoordiger van de gemeente en schoolmaatschappelijk werk). Het zorgteam en de genoemde externen vormen samen het ZAT van Salland. Leerlingen kunnen door het ZAT ook worden doorverwezen naar externe instanties. Dit gebeurt in overleg met en na toestemming van ouders.