Personeel

Op elke locatie hebben vier personeelsleden zitting in de deelraad, waarin ook twee ouders en twee leerlingen plaatshebben. De deelraden vergaderen minimaal vijfmaal per jaar. Voorafgaand aan die vergaderingen zijn er vergaderingen van de personeelsgeleding van de deelraad (pdr), waarin personele beleidsonderwerpen worden besproken. Onderwerpen die locatieoverstijgend zijn, worden besproken in de pmr of mr. Het personeel is vertegenwoordigd in de mr door twee leden uit de pdr.