Vincent volgt de Governance Code Goed Bestuur, dit betekent dat toezicht en bestuur gescheiden zijn. Er is sprake van een stichting, een College van Bestuur, een Raad van Toezicht en een Raad van Advies. Alle drie de onderwijslocaties hebben een directeur. Samen met de teamleiders en de ondersteuning van het dienstenbureau zorgt de directeur ervoor dat alle onderwijsprocessen optimaal verlopen. 


College van Bestuur

De voorzitter van het College van Bestuur, Alice Vellinga, is het bevoegd gezag van de school. De directie van de locaties Beilen, Salland en Lariks leggen verantwoording af over het gevoerde beleid aan de voorzitter van het College van Bestuur. Informatie over de verantwoording van het gevoerde beleid, vindt u in het financieel jaarverslag. Het populair jaarverslag van 2022 kunt u hier nalezen. Het financieel jaarverslag over 2022 is hier te vinden. 
220112 foto Alice.PNG

Locatiemanagement

De dagelijkse onderwijspraktijk op de drie locaties van CS Vincent van Gogh wordt aangestuurd door een directeur, met ondersteuning van de locatiemanagementteams.


210517 foto Rolf Albring.PNG

210517 foto Ina Everts.PNG


210517 foto Teun van Roy.PNGR. Albring
Locatiedirecteur Salland
(Assen)T. van Roy
Locatiedirecteur Volta
(Beilen)
I. Everts
Locatiedirecteur Lariks
(Assen)


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de school en vergadert vijf á zes maal per jaar met de voorzitter van het College van Bestuur. Ook voert de Raad van Toezicht tenminste tweemaal per jaar overleg met de medezeggenschapsraad (MR). De Raad van Toezicht heeft vijf leden. Zij hebben kennis van verschillende uiteenlopende vakgebieden; onderwijs, financiën, treasury, juridisch en P&O.

De samenstelling van de Raad van Toezicht:

 • Mevrouw M.M. Andreae (voorzitter) heeft specifieke kennis en ervaring op onderwijskundig- en op bestuurlijk vlak;
 • De heer E. Breuker (vice-voorzitter) heeft specifieke kennis en ervaring op het gebied van innovatie en ondernemerschap. De heer Breuker is voorzitter van de commissie OKI (Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie);
 • De heer P. Boon heeft naast specifieke kennis van het voortgezet onderwijs ook bestuurlijke kennis.
 • Mevrouw M. P. De Wilde heeft juridische en overheidsdeskundigheid en heeft daarnaast specifieke ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en financiën.
 • De heer G. Zuur heeft specifieke deskundigheid en ervaring op financieel en politiek-bestuurlijk gebied.

Het reglement Raad van Toezicht is hier te lezen en een overzicht van de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht vindt u hier.
Raad-van-Toezicht.jpg


Raad van Advies

De Raad van Advies overlegt meerdere malen per jaar met de voorzitter van het College van Bestuur. In de Raad van Advies zitten deskundigen die een binding hebben met maatschappelijke organisaties en/of het bedrijfsleven in Noord- en Midden Drenthe. De Raad adviseert over de verwachtingen die de maatschappij heeft ten aanzien van de profilering en positionering van onze school.

De leden van de Raad van Advies staan hieronder met hun reguliere functie. De rol als lid van de Raad van Advies is op persoonlijke titel.

 • De heer A. van Bekkum (voorzitter, notaris)
 • Mevrouw B. Wezenberg (HR manager Alfa College)
 • De heer J. Seton (burgemeester Borger-Odoorn)
 • De heer A. Welink (investeerder, ondernemer)

Dienstenbureau

De medewerkers van het Dienstenbureau ondersteunen de drie locaties op het gebied van administratie, personeelszaken, facilitaire aangelegenheden, kwaliteitszorg en
PR & communicatie. 

 • de heer R. Albring - directeur bedrijfsvoering

 • de heer R. Bielderman - systeem - en netwerkbeheerder, waarnemend hoofd ICT
 • de heer H. Ensing - systeem-en netwerkbeheerder, waarnemend hoofd ICT

 • de heer B. Ossel - applicatiebeheerder

 • de heer R. de Rooij - medewerker verslaglegging
 • de heer D. Tichelaar - controller

 • mevrouw A. Martens - leerlingenadministratie
 • mevrouw G. Dusseljee - leerlingenadministratie
 • mevrouw M.J.A. Vonk - financiële- en boekenfondsadministratie

 • mevrouw I. Haan - P&O-adviseur
 • de heer J. ten Cate - personeels- & salarisadministratie
 • mevrouw H. Veldman - personeels-en salarisadministratie

 • mevrouw J.J. Holst - ambtelijk secretaris mr/dr
 • mevrouw H. Oosterhof - bestuursondersteuner

 • mevrouw S. Mitrovic - facilitair expert
 • mevrouw I. Geertsma - PR & Communicatie