Bij CS Vincent van Gogh praten en denken leerlingen, ouders en medewerkers mee over allerlei beleidsontwikkelingen en locatiespecifieke onderwerpen. Dit gebeurt via de medezeggenschapsraad, de deelraad, de leerlingenraad en de ouderpanel.


Ook meepraten?

Heeft u vragen over inspraak en medezeggenschap op onze school? Mail gerust naar mevrouw J.J. Holst (j.holst@csvvg.eu), ambtelijk secretaris van de mr.

druk-_HOV5696.jpg

Medezeggenschapsraad (mr)

In de medezeggenschapsraad (mr) praten ouders, leerlingen en personeelsleden mee over alles wat met onze school te maken heeft. Elk belangrijk besluit en beleidsstuk wordt door het bestuur voorgelegd aan de mr.

Hier vindt u de ledenlijst van de mr en de contactgegevens van de leden.

Deelraad (dr)

Op elke locatie hebben vier personeelsleden zitting in de deelraad, waarin ook twee ouders en twee leerlingen plaatshebben. De deelraden vergaderen minimaal vijfmaal per jaar. Voorafgaand aan die vergaderingen zijn er vergaderingen van de personeelsgeleding van de deelraad (pdr), waarin personele beleidsonderwerpen worden besproken. Onderwerpen die locatieoverstijgend zijn, worden besproken in de pmr of mr. Het personeel is vertegenwoordigd in de mr door twee leden uit de pdr.

Leerlingenraad (lr)

Onze leerlingen denken mee over locatiegebonden onderwerpen en bespreken deze in de leerlingenraad. In elke klas wordt een klassenvertegenwoordiger gekozen die deelneemt aan de vergaderingen van de leerlingenraad. Deze vergaderingen vinden ongeveer viermaal per jaar tijdens een lesuur plaats. 

Tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad wordt aan de hand van een vooraf opgestelde agenda gesproken over onderwerpen die leerlingen belangrijk vinden voor hun locatie. De vergaderingen worden voorgezeten door de twee leerlingen die de leerlingen vertegenwoordigen in de mr. Op die manier kunnen ze dat wat er leeft op de locatie gemakkelijk inbrengen en bespreken tijdens de deelraad- of mr-vergaderingen.

Ouderpanel

Op onze locaties Salland en Lariks denken ouders actief met de school mee. Een groep ouders vergadert minimaal driemaal per jaar over onderwerpen die door ouders zelf ingebracht worden. De teamleiders brengen ook onderwerpen in. De ouders in het ouderpanel vertegenwoordigen een klas en voorzien op verzoek andere ouders van informatie. De vergaderingen worden voorgezeten door een ouder uit de oudergeleding van de dr. Deze ouder is op die manier de verbindende schakel tussen de ouders en de mr of deelraad.