Er zijn verschillende redenen waarom een leerling afwezig kan zijn, bijvoorbeeld verlof en verzuim. Op deze pagina leest u meer over verlofaanvragen en de wijze waarop wij verzuim registeren.


Afwezigheid en verlofaanvraag

Op Lariks houden we bij welke leerlingen afwezig zijn en wie er te laat komen. Dat wordt ook geregistreerd in Somtoday. Soms is een leerling afwezig wegens een afspraak bij huisarts, tandarts of anderszins. Het heeft de voorkeur om dit soort afspraken buiten schooltijd in te plannen. 

In enkele gevallen komt een leerling in aanmerking voor bijzonder verlof. Wij verzoeken u vriendelijk dit verlof zo mogelijk 8 weken van te voren schriftelijk aan te vragen bij de coördinator leerlingzaken. Deze termijn is nodig vanwege overleg met de leerplichtambtenaar en eventuele beroepstermijnen. Toestemming voor vervroegd vertrek of verlate terugkomst in verband met vakantie wordt niet verleend.

U kunt uw verzoek voor (extra) verlof indienen bij de verzuimadministratie: verzuimadministratie@csvvg.eu. De verzuimcoördinator stuurt  bijzondere aanvragen door naar de coördinator leerlingzaken waarna u een antwoord ontvangt.

Ziek- en herstelmeldingen

Verzuim van lessen
Als uw kind door ziekte niet op school kan komen, verzoeken wij u de school hiervan vóór 08.30 uur telefonisch op de hoogte te stellen via 0592-39 02 90. Wanneer telefonisch contact niet mogelijk is, kunt u de ziektemelding mailen naar verzuimadministratie@csvvg.eu. Zodra uw kind hersteld is en weer naar school komt, ontvangen we graag van u de herstelmelding.
VVG Vincent wijzend-02.png
Wij verzoeken u vriendelijk ziekenhuis- of tandartsbezoek zoveel mogelijk na de lessen te plannen. Mocht dit toch onvermijdelijk te zijn, dan kunt u de afwezigheid van uw kind ook telefonisch of per e-mail doorgeven.

Verzuim tijdens schoolexamens
Ten aanzien van verzuim tijdens schoolexamens verwijzen wij naar het examenreglement en PTA-algemeen. Verzuim tijdens beoordelingen zonder dat de leerling daarvoor van tevoren is afgemeld, wordt opgevat als onterecht verzuim. Meer informatie hierover vindt u in het leerlingenstatuut.