Leerling ondersteuningsteam

Als een leerling naast begeleiding van docenten en de leerlingcoach meer of specifiekere begeleiding nodig heeft, kan de leerlingcoach (met instemming van de ouders) een beroep doen op het leerling ondersteuningsteam (LOT).

Het LOT ondersteunt bij het vinden van passende begeleiding voor de leerling. Op Salland bestaat het LOT uit de coördinator leerlingondersteuning, orthopedagoog, coördinatoren leerlingzaken, begeleider Rebound, begeleider Palet en jeugdmaatschappelijk werk. Het leerling ondersteuning team komt wekelijks bij elkaar.

Het leerling ondersteuningsteam heeft periodiek overleg met externen (jeugdarts, verpleegkundige GGD, leerplichtambtenaar en Accare). Het LOT en de genoemde externen vormen samen het LOT-groot van Salland. Leerlingen kunnen - met toestemming van ouders - besproken worden in het LOT-groot en indien nodig worden doorverwezen naar begeleiding binnen de school of naar externe instanties.
CS Vincent van Gogh Salland Assen - Stella Dekker Fotografie (11).jpg

Rebound
De Rebound is een speciale groep waar leerlingen (na een zorgvuldig voortraject met de betrokken leerling, ouders en het LOT)kunnen worden geplaatst als het volgen van lessen in de gebruikelijke setting (tijdelijk) niet mogelijk is.

De oorzaken hiervan kunnen zeer divers zijn. Het doel van plaatsing in de Rebound is met gerichte begeleiding op maat voorwaarden creëren, zodat leerlingen zich met betrekking tot leren en gedrag (eventueel met gerichte begeleiding) positief kunnen ontwikkelen in de gebruikelijke onderwijssetting op school. Indien het behalen van een diploma op CS Vincent van Gogh niet mogelijk is, wordt er een andere passende onderwijsplaats gezocht.
CS Vincent van Gogh Salland Assen - Stella Dekker Fotografie (23).jpg

Het Palet
Soms belemmeren problemen de leerling zo veel in het functioneren op school dat begeleiding op maat en nabijheid van een vast ‘aanspreekpunt’ gewenst is. In dat geval bestaat de mogelijkheid voor leerlingen om, gedurende de lesweek, op vaste momenten én op voor de leerling moeilijke momenten ondersteuning te ontvangen van de leerlingbegeleider van Het Palet.

De leerlingen van Het Palet volgen de gebruikelijke lessen bij vakdocenten. Het doel van Het Palet is het creëren van voorwaarden, zodat leerlingen zich met betrekking tot leren en gedrag op een positieve manier kunnen ontwikkelen op school. Deze begeleiding wordt op maat per leerling gegeven.

De begeleiding van zowel de Rebound als Het Palet is aan de ene kant gericht op het aanleren van schoolse vaardigheden (omgang met leerstof, leerlingen en docenten/autoriteit) en aan de andere kant op het aansluiten van de omgeving (professionals op school) bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Elke leerling volgt zijn of haar eigen lesprogramma zodat er geen leerachterstanden ontstaan. Ouders hebben een belangrijke rol in de begeleidingstrajecten. Er is regelmatig contact tussen ouders en school en periodiek worden er gesprekken gepland om de voortgang te bespreken en het traject verder uit te zetten.