Dyslexie

In de brugklas screenen we alle leerlingen waarbij bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs er vermoeden is van dyslexie op hun spelling- en leesvaardigheid. Daarnaast worden na het eerste rapport alle leerlingen van klas 1 gescreend die opvallen op het gebied van spelling en lezen. Voor de beoordeling hiervan hanteren we het Protocol Dyslexie voor Voortgezet Onderwijs van het ministerie van onderwijs. Ouders van leerlingen met ernstige lees-/spellingsachterstanden krijgen het advies om verder onderzoek te laten doen naar dyslexie. De kosten voor dit onderzoek komen voor rekening van de ouders. Voor leerlingen met een LWOO-indicatie betaalt de school de kosten van de test. Voor dyslectische leerlingen is binnen de school extra ondersteuning beschikbaar. Een interne deskundige begeleidt leerlingen met dyslexie gedurende een afgebakende periode.

Leerlingen met een dyslexieverklaring, afgegeven door een orthopedagoog of psycholoog, komen in aanmerking voor Remedial Teaching. Leerlingen met dyslexie krijgen in klas één allemaal extra ondersteuning van de Remedial Teacher, waarbij o.a. in kaart wordt gebracht welke hulpmiddelen de leerling nodig heeft. Daarnaast wordt gedurende een afgebakende periode begeleiding geboden op het gebied van leren leren (en hoe in de praktijk met dyslexie om te gaan).

Ook hebben dyslectische leerlingen recht op een dyslexiepaspoort. Hierin staat onder andere van welke faciliteiten de leerling gebruik kan maken. Meer informatie over ondersteuning bij dyslexie op Salland vindt u hier.
CS Vincent van Gogh Salland Assen - Stella Dekker Fotografie (37).jpg

Dyscalculie

Leerlingen met dyscalculie ervaren problemen bij het rekenen of ruimtelijk inzicht. Als dit probleem door een orthopedagoog of psycholoog is vastgesteld, wordt er een dyscalculieverklaring afgegeven. Voor leerlingen met dyscalculie is binnen de school extra ondersteuning beschikbaar. Een interne deskundige begeleidt leerlingen met dyscalculie gedurende een afgebakende periode. Leerlingen met dyscalculie hebben recht op een dyscalculiepaspoort. Hierin staat o.a. van welke faciliteiten de leerling gebruik mag maken.
CS Vincent van Gogh Salland Assen - Stella Dekker Fotografie (13).jpg

Is Nederlands je tweede taal?

Leerlingen die minder dan zes jaar in Nederland wonen en voor wie Nederlands de tweede taal is noemen we in het onderwijs NT2 leerlingen (Nederlands Tweede taal). Op Salland inventariseren we de onderwijsbehoeften van alle NT2 leerlingen. Voor een deel van deze leerlingen geldt dat er sprake is van een taalachterstand die te verklaren is door het korte verblijf in Nederland.

We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij datgene wat een leerling nodig heeft en indien nodig worden leerlingen extra ondersteund. Deze ondersteuning richt zich op de taalontwikkeling.